Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1. September Digital B.V. (hierna: September): ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73175749
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met September een overeenkomst heeft afgesloten.
1.3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 en toekomstige aanpassingen hiervan.
1.5 Bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer NL859386727B02 

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering
2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van September zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor September alleen bindend indien en voor zover deze door September uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. September is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten. 

Artikel 3. Verplichtingen September
3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert September dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. September spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van September zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. September spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt September steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat September het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks September, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. September zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart September van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van September is het Opdrachtgever verboden de door September verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. September heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens September niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan September en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het September mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan September geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen September en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan September, dat al het door Opdrachtgever aan September verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door September te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
4.12. Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen. 

Artikel 5. Offertes & opdrachtbevestiging
5.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft September het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3. Offertes van September zijn 30 dagen geldig.
5.4 Start van opdracht door September gebeurt na het ontvangen van een getekende opdrachtbevestiging en een eventueel voorschot. 

Artikel 6. Prijzen
6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van September zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

Artikel 7. Levertijd
7.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door September wordt ontvangen.
7.2. Door September opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8. Wijziging opdracht
8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
8.2. Indien September, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is September gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. Meerwerk wordt altijd van te voren door September aangegeven. 

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom betreffende software, code en ontwerp.
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij September of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
9.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
9.3. Het is September toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien September door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.4 Uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (zoals octrooirecht, modelrecht en auteursrecht) zijn van September.
9.5 De gedurende het project door September gemaakte ontwerpen, tekeningen, prototypes, proeven, films en andere materialen en elektronische bestanden zijn eigendom van September.
9.6 Opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van de ideeën of het ontwerp binnen de overeengekomen of voorgenomen bestemming, voor ruimer gebruik is toestemming van September nodig.
9.7 Opdrachtgever mag geen veranderingen in de ontwerpen aan (laten) brengen.
9.8 September mag haar naam op of bij het werk (laten) vermelden en mag het ontwerp gebruiken voor eigen publiciteit of promotie voor zover het opdrachtgever niet schaadt.
9.9 Het uitvoeren van onderzoek naar rechten van derden behoort niet automatisch tot de opdracht. 

Artikel 10. Ontwikkeling van programmatuur
10.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. September zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.
10.2. September is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
10.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
10.4. September heeft het recht gebruik te maken van open source componenten. 

Artikel 11. Gebruiksrechten
11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent September Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
11.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
11.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat September voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. September vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van September, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart September tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam September geen bemiddeling heeft verleend. 

Artikel 13. Notice and takedown reglement
13.1 De Notice-and-Take-Down-procedure is bedoeld voor melders met een klacht over de inhoud van een website. De melder kan zich op basis van deze procedure richten tot de hostingprovider waarbij de website is ondergebracht, indien het niet mogelijk is gebleken de klacht (succesvol) bij de houder van de website neer te leggen. Dit kan zijn omdat de houder geen reactie geeft of geen actie wil ondernemen op de melding, maar ook indien er contactinformatie ontbreekt op de website. Ook kan September benaderd worden als blijkt dat September als eigenaar van de website staat geregistreerd.
13.2 September ontvangt een melding via het mailadres info@september.digital. Indien de e-mail voldoende informatie bevat, wordt een procedure gestart. Indien een e-mail niet voldoende informatie bevat, wordt het verzoek afgewezen middels een bericht per e-mail. Het is mogelijk het verzoek opnieuw in te dienen.
13.3 Meldingen moeten in ieder geval voldoen aan: 

  • September wordt door de melder gevrijwaard voor alle mogelijke claims van derden die op enigerlei wijze voortvloeien uit het toe- of afwijzen van en voldoen aan een verzoek dat in de melding is opgenomen; 
  • Indien de melding betrekking heeft op een vermeende inbreuk op een IE-recht (bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht) toont de melder voldoende aan dat hij/zij rechthebbende is ten aanzien van het recht waarop een beroep wordt gedaan danwel bevoegd is om namens de rechthebbende op te treden; 
  • De melding is duidelijk en met voldoende feiten onderbouwd; 

13.3 September zal in alle gevallen waarin een melding wordt gedaan die voldoet aan de eisen van deze procedure de gebruiker binnen 48 uur op de hoogte stellen van het feit dat er een melding is gedaan en van de inhoud van de melding.
13.4 Na 48 uur zal of de klant zelf actie ondernemen en communicatie op zich nemen.
13.5 Gebeurd bovenstaande niet, dan zal September zich beraden op beslissing met hulp van een externe jurist. Mocht de melding gegrond zijn zal September betreffende content verwijderen. 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van September.
14.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover September niet nakomt is September zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen of producten terug te nemen óf offline te halen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van September op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 15. Betalingsvoorwaarden
15.1. Opdrachtgever dient de door September uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient ten hoogste 30 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
15.2. Alle door September uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
15.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
15.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
15.5. In bovenstaande gevallen heeft September voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van September vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Onze prijzen zijn excl. 21% B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven. 

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1. September aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
16.2. De totale aansprakelijkheid van September wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
16.3. Aansprakelijkheid van September voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
16.4. Buiten de in artikel 17.2 genoemde gevallen rust op September geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 16.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van September.
16.5. De aansprakelijkheid van September wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever September onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en September ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat September in staat is adequaat te reageren.
16.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij September meldt.
16.7. Opdrachtgever vrijwaart September voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door September geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten. 

Artikel 17. Overmacht
17.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat September door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van September kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 18. Duur en beëindiging
18.1. De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van één jaar. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging na één jaar steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één maand.
18.2. Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.
18.3. De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk óf per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
18.4. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft September het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van September op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

Artikel 19. Geheimhouding
19.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
19.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. 

Artikel 20. Personeel
20.1. Opdrachtgever zal werknemers van September die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
20.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en September voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van September in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van September. Onder werknemers van September worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van September of van één van de aan September gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van September of van één van de aan September gelieerde ondernemingen waren. 

Artikel 21. Wijzigingen AV
21.1. September behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
21.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van September of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
21.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

Artikel 22. Slotbepalingen
22.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
22.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
22.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
22.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Speel de
video af