Privacy Policy & Disclaimer

September Digital B.V., gevestigd aan Steenovenweg 8, 3532 AE Utrecht en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
September Digital B.V.
Steenovenweg 8
3532 AE Utrecht
030 877 50 25
https://september.digital

Daan Meijer is de Functionaris Gegevensbescherming van September. Hij is te bereiken via daan@september.digital.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
September verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Uw gegevens:
– NAW;
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bedrijfsgegevens:​ 
​
– Rechtsvorm; ​
– Bedrijfsnaam; ​
– KvK-nummer;
– Factuuradres; ​
– Postcode en plaats; ​
– E-mailadres;

Betaalgegevens: ​
– IBAN en tenaamstelling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hey@september.digital.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

September verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, of vanwege de volgende redenen:

– Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
– Het verwerken van betalingen van of aan jou
– Het verwerken van je sollicitatie
– Kunnen voorzien in een informatievraag van jou, of je anderszins helpen
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen
– De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van September
– Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigen producten en diensten (marketingdoeleinden)
– Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
– U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op September rust, zoals​
om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Wij willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten (soms via Mailchimp). Mocht u geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de link in die e-mails, of door een bericht te sturen aan hey@september.digital.

Geautomatiseerde besluitvorming
September neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van September) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
September bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. September bewaart verstrekte persoonsgegevens voor zijn dienstverlening, met een maximum periode van 5 jaar daarna.

Delen van persoonsgegevens met derden
September verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. September blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
September gebruikt functionele en analytische tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. September gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Om het gebruik van onze website te kunnen analyseren plaatsen we cookies van derden:

Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden
Toelichting: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door September en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hey@september.digital.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

September wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
September neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hey@september.digital.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. September maakt gebruik van servers in Amsterdam (Intermax, DigitalOcean, TransIP en Greenhost).

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn bijvoorbeeld Mailchimp, Homerun, Google Gmail, Moneybird en TeamWork.

Content disclaimer
September verleent je hierbij toegang tot https://september.digital (“de website”) en eventuele platforms waar je toegang toe hebt, bijvoorbeeld in het kader van onze support. We nodigen je uit de hier aangeboden diensten af te nemen. September behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
September spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website getoonde voorbeelden worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze voorbeelden kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van September. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan September nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin September gevestigd is.

Auteursrechten
September behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van September. Het is wel toegestaan om de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
September behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen.

Speel de
video af